| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

8- Llista d'assessories_Lista de asesorías_List of Consultation Sessions

Page history last edited by Maria Farràs. Equip K 13 years, 1 month ago


En paral·lel a les sessions Bookcamp, comptarem amb assessories personalitzades vinculades al món del llibre i la literatura:

 

 • Propietat intel·lectual i drets d'autor. Amb Ignasi Labastida

Divendres 25 de març de 17-19h

 

La gestió de la propietat intel·lectual d’una obra, digital o analògica, ja no és el mateix des que, el 2002, es va fundar Creative Commons (CC). A partir d’aquell moment, una obra subjecta a alguna de les llicències ofertades des de CC passava a poder ser reutilitzada pel públic, és a dir, per tothom, però amb condicions. Dos anys més tard, més d’1 milió d’obres ja duien associades alguna de les llicències de CC, i el 2008 ja eren més de 130 milions.

Amb el boom dels nous formats de lectura i l’aparició dels dispositius digitals, el tema dels drets d’autor i la propietat intel·lectual torna a posar-se al capdavant. Està obsolet el sistema tradicional d’autoria? Són les noves llicències lliures el futur de l’edició? Per conèixer tots els detalls sobre noves formes de gestió de la propietat, el BookCamp tornarà a comptar amb un espai dedicat a l’assessoria, on el representant de Creative Commons Espanya, Ignasi Labastida, resoldrà els dubtes dels assistents.

 

 • Edició 2.0. Amb Javier Celaya

Dissabte 26 de març de 12-14h

 

Davant l'evidència que les eines 2.0 estan canviant el conext literari en el seu sentit més ampli, dediquem una de les assessories del BookCamp a resoldre dubtes al voltant del potencial d'aquestes eines: elaboració d'estratègies online, models de negoci que canvien, dubtes sobre digitalització, consells sobre disseny, usabilitat i posicionament, noves oportunitats per a petits autors i editors, la irrupció del llibre electrònic, el futur de les biblioteques, etc.

L'expert en comunicació Javer Celaya, creador del portal Dosdoce.com, participarà en el Bookcamp Kosmopolis assessorant sobre tots els dilemes que el nou context digital planteja al sector del llibre: editors, lectors, autors, distribuïdors, etc.

 

 • Apps literàries per a dispositius mòbils. Amb Mara Balestrini

Dissabte 26 de març de 16.30-18.30h

 

Els dispositius mòbils ocupen cada vegada més tots els àmbits de la nostra vida, i amb ells l'oferta d'aplicacions que incorporen, obrint un nou camp per a la literatura. Les apps literàries per adults, en termes generals, es dirigeixen a la selecció i adaptació de la literatura existent per als nous dispositius, buscadors de cites i poesia segons els estats d'ànim i l'atzar. Altres són editors de continguts que ofereixen la possibilitat de crear publicacions a partir d'un mash up de les nostres fonts favorites. També hi ha apps relacionades amb xarxes socials. Aquesta creixent personalització dels dispositius permet l'accés a més canals; en contrapartida, tal i com assenyalen alguns experts, aquest fet s'acompanya de la possibilitat que alguns usuaris es tanquin en bombolles informatives.

Mara Balestrini, experta en tecnologies mòbils, assessorarà els participants al BookCamp sobre les noves possibilitats d'aquests dispositius.

  


En paralelo a las sesiones BookCamp, contaremos con asesorías personalizadas permanentes vinculadas al mundo del libro y la literatura:

 

 • Propiedad intelectual y creative commons. Con Ignasi Labastida

Viernes 25 de marzo de 17-19h

 

La gestión de la propiedad intelectual de una obra digital o analógica, ya no es lo mismo desde que, en 2002, se fundó Creative Commons (CC). A partir de ese momento, una obra sujeta a alguna de las licencias ofertadas desde CC pasaba a poder ser reutilizada por el público, es decir, por todos, pero con condiciones. Dos años más tarde, más de 1 millón de obras ya llevaban asociadas algunas de las licencias de CC, y en 2008 ya eran más de 130 millones.

Con el boom de los nuevos formatos de lectura y la aparición de los dispositivos digitales, el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual vuelve a ponerse en primera línea. ¿Está obsoleto el sisema tradional de autoría? ¿Son las nuevas licencias libres el futuro de la edición? Para conocer todos los detalles sobre nuevas formas de gestión de la propiedad, el BookCamp contará con un espacio dedicado a la asesoría, en el que el representante de Creative Commons España, Ignasi Labastida, resolverá las dudas de los asistentes.

 

 • Edición 2.0. Con Javier Celaya

Sábado 26 de marzo de 12-14h

 

Ante la evidencia de que las herramientas 2.0 están cambiando el contexto literario en su sentido más amplio, dedicamos una de las asesorías del Bookcamp a resolver dudas alrededor del potencial de estas herramientas: elaboración de estrategias online, modelos de negocio que cambian, dudas sobre digitalización, consejos sobre diseño, usabilidad y posicionamiento, nuevas oportunidades para pequeños autores y editores, la irrupción del libro electrónico, el futuro de las bibliotecas, etc.

El experto en comunicación Javier Celaya, creador del portal Dosdoce.com, participará en el Bookcamp Kosmopolis asesorando sobre todos los dilemas que el nuevo contexto digital plantea al sector del libro: editores, lectores, autores, distribuidores, etc.

 

 • Apps literarias para dispositivos móviles. Con Mara Balestrini

Sábado 26 de marzo de 16.30-18.30h

 

Los dispositivos móviles ocupan cada vez más todos los ámbitos de nuestra vida, y con estos la oferta de aplicaciones que incorporan, abriendo un nuevo campo para la literatura. Las apps literarias para adultos, en términos generales, se dirigen a la selección y adaptación de la literatura existente para los nuevos dispositivos, buscadores de citas y poesía según estados de ánimo o azar. Otros son editores de contenidos que ofrecen la posibilidad de crear publicaciones a partir de un mash up de nuestras fuentes favoritas. También hay apps relacionadas con las redes sociales. Esta creciente personalización de los dispositivos permite el acceso a más canales, en contrapartida, tal como señalan algunos expertos, este hecho se acompaña de la posibilidad del cierre de usuarios en burbujas informativas.

Mara Balestrini, experta en tecnologias móviles, asesorará a los participantes del BookCamp sobre las nuevas posibilidades de estos dispositivos.

 


In parallel to the Bookcamp sessions, we will have  personalised advisory panel to provide advice on matters relating to the world of books and literature:

 

 • Intellectual Property and Creative Commons. With Ignasi Labastida.

Friday 25th March, from 17-19h

 

 • 2.0 Edition. With Javier Celaya.

Saturday 26th March, from 12-14h

 

 • Literary Apps for mobile devices. With Mara Balestrini.

Saturday 26th March, from 16.30-18.30h

 

 

<< Home

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.